KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA                            

Abstrakty wystąpień uczestników konferencji


Dr Dušan Bogdanov (UO)

Biuletyn Informacji Publicznej - jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego.

Aby obywatel mógł mieć wpływ na funkcjonowanie państwa powinien mieć dostęp do informacji. Podstawowym zadaniem e-Government jest dostarczenie obywatelom informacji publicznych za pomocą nowych technologii. W 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej wprowadzającej Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Mieszkańców należy informować nie tylko dlatego, że do tego obliguje ustawa ale też dlatego, że powinno to być dobrą praktyką społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego do którego Polska zmierza. Aby poprawić jakość dostępu do informacji publicznej w Polsce należy, po dokonaniu analizy zainteresowania obywateli poszczególnymi obszarami informacji, dostosowywać zawartość stron BIP do oczekiwań informacyjnych społeczeństwa

Mgr Barbara Brodzińska-Mirowska (UMK)

Nowe media a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W prezentowanym referacie podejmę analizę roli jaką  nowe media odgrywają i mogą odegrać w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zasadnicze staje się pytanie, czy Polacy mają świadomość, czym jest społeczeństwo obywatelskie? Ponadto warto zastanowić się , czy mamy pomysł na to jak nowe mediach wykorzystać w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, czy mamy ku temu wystarczające możliwości.

Emilia Czuryk, Marcin Pacholak (KampusTv)

Powstanie i działalność studenckiej telewizji internetowej na przykładzie KampusTv.

Referat ma na celu ukazanie nowoczesnej formy aktywności studenckiej jaką jest tworzenie telewizji internetowej. Poruszona zostanie również kwestia poradzenia sobie z barierami wejścia do branży telewizyjnej jakimi są: fundusze, dostęp do kanałów dystrybucji produkcji telewizyjnych oraz profesjonalne doświadczenie i know-how. Chcemy pokazać na własnym przykładzie, że można tworzyć telewizję będąc organizacją studencką. Zwrócimy uwagę na dopasowanie działalności do grupy docelowej oraz możliwości jakie wynikają ze stałej współpracy z instytucjami oświaty, firmami prywatnymi oraz innymi organizacjami studenckimi.

Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz (UŚ)

Społeczeństwo obywatelskie w czasach społeczeństwa informacyjnego - ile korzyści, ile strat, ile ryzyka?

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, których nieustanny szybki rozwój jakościowy i przestrzenny obserwujemy od kilku dekad wywierają wpływ
na wszystkie dziedziny życia współczesnych społeczeństw, zarówno tych, które pełnią role sterników współczesnych procesów cywilizacyjnych, jak
i ubogich w technologie i informacje.
Wpływ nowych mediów na procesy demokratyzacji i rozwój społeczeństwa obywatelskiego przejawia się wielu aspektach, od nowych form demokracji bezpośredniej i komunikowania horyzontalnego po społeczności wirtualne typu „Digital cities” czy lokalne sieci  i media internetowe.  Współczesne społeczeństwa informacyjne to społeczeństwa dobrze poinformowane mające łatwy dostęp do wiedzy o działalności instytucji władzy i posiadające narzędzia kontroli i presji na polityków. Sieć dostarcza nie tylko informacji ale pozwala na integracje obywateli wokół istotnych spraw. Rolę taka pełnią także telewizje internetowe odpowiadające na potrzeby małych społeczności. Nowe technologie mogą także stawać się narzędziami ograniczającymi demokrację. Technologie te sprzyjają bowiem zarówno decentralizacji poprzez rozwój komunikowania horyzontalnego, jak i centralizacji przez globalny strumień przypływu informacji, globalną kontrolę i inwigilacje.

Mgr Marcin Drews  

Dziennikarstwo obywatelskie a reżim kapitału i propaganda polityczna na przykładzie fenomenu telewizji lokalnych w Lubinie.

Jedna z pierwszych w Polsce niepaństwowych stacji telewizyjnych powstaje w 1990 roku w Lubinie, przecierając szlak dla rozwoju pionierskich mediów obywatelskich
i przyczyniając się do upowszechnienia mody na patriotyzm lokalny. W 1993 roku miasto ma już dwie stacje – rozsiewczą i kablową. Potencjał telewizji lokalnych dostrzegają lubińscy politycy i przedsiębiorcy. Dochodzi do podziału wpływów i utworzenia sukcesywnie rozbudowywanych konglomeratów. Jednocześnie rozpoczyna się pełna prowokacji ponad 10-letnia wojna medialna. Powoli upada idea lokalności, a dziennikarstwo obywatelskie ulega niebezpiecznej mutacji. Gdzie tkwią przyczyny? Jak uchronić media lokalne i obywatelskie przed tym, co stało się w Lubinie?

Mgr Monika Gmurek (UW)

Nowe media jako katalizator społeczeństwa uwięzienia.

Czy nowe media są w stanie urzeczywistnić ideę społeczeństwa obywatelskiego? A może  stanowią instrument budowania wyobrażeń imaginatywnych na temat przejawu aktywności obywateli, starając się wypełnić zarysowujący dystans pomiędzy już zawężonym przez przyzwyczajenia sposobem funkcjonowania społeczeństwa
w państwie a sposobem funkcjonowania wyborców w społeczeństwie obywatelskim? Jaką rolę przypisują im jednostki – społecznego katharsis czy elementu kształtującego świadomość i dojrzałość polityczną wyborców? To tylko niektóre pytania, na które znalezienie odpowiedzi, pozwoli wskazać na rolę telewizji internetowej
i nowych technologii w kreowaniu postaw wyborczych oraz umożliwi diagnozę sprzężeń zwrotnych zachodzących między społeczeństwem obywatelskim
a pozostałymi elementami systemu.


Prof. dr hab. Merek Jeziński (UMK)

Funkcje społeczne telewizji internetowej.

W referacie podjęte zostaną kwestie związane z problemem roli, jaką telewizja internetowa pełni we współczesnym społeczeństwie. Funkcje te można określić jako: dostarczanie rozrywki, informacyjna, edukacyjna, rozładowania napięcia, więziotwórcza (integracyjna), autopromocyjna. Warto zastanowić się przede wszystkim, czy tak nakreślone funkcje telewizji internetowej oraz nowych mediów w ogólności, stanowią nową jakość w stosunku do tradycyjnej telewizji oraz mediów tradycyjnych.

Mgr Krzysztof Kuźmicz, Mgr Szymon Nożyński (DSW)

Amator w sieci, czyli broadcast yourself.

Intensywny rozwój mediów, cyfrowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności Internetu spowodował pewnego rodzaju "oddolną rewolucję". Cyberprzestrzeń i technologia nowych mediów (otwarta na działanie w skali globalnej) umożliwia dotychczasowym odbiorcom komunikatów medialnych samodzielne redagowanie i publikowanie materiałów dziennikarskich, których przygotowanie może odbywać się przy użyciu darmowego oprogramowania (ang. free software) oraz domowego komputera.  Społeczeństwo sieci wzięło w swoje ręce produkcję medialną, zaś tradycyjne media (np. radio, telewizja) korzystające z łask konwergencji, przeobraziły się w polisensoryczne, interaktywne multimedia. Użytkownik/odbiorca stał się twórcą/nadawcą. Jednak w tej beczce miodu znajduje się i łyżka dziegciu.
W hurraoptymistycznym pędzie do broadcastingu (i form pokrewnych) specjalizacje dziennikarskie znajdują się w kryzysie, a branżowe autorytety podupadają. Amatorzy opanowali Internet i zadomowili się w nim na dobre.

Dr Bartłomiej Łódzki (DSW)

Kierunki rozwoju radia – autonomia czy konwergencja?

Celem referatu jest prezentacja kierunków rozwoju radia w dobie cyfryzacji. Przedstawione zostaną trzy główne formy przemian na rynku radiowym (naziemne radio cyfrowe, radio satelitarne, radio internetowe). Omówiona zostanie także rola telewizji (platform cyfrowych) i możliwe scenariusze przejęcia przez nie roli nadawcy radiowego.  

Mgr Witold Machura (UAM)

Dziennikarstwo obywatelskie w perspektywie prasoznawczej: czy idealizm wyklucza profesjonalizm?

Autor, opierając się na zawartości tytułu prasowego o nazwie ZAGŁĘBIARKA - podtytuł „Magazyn Zagłębiony W Kulturze" (wydawanego w Będzinie w formie "papierowej" i posiadającego również odpowiednik w przestrzeni internetowej) - wskazuje na nie tylko na niedomagania i braki jego autorów (o charakterze warsztatowym), ale i na kreowanie obrazu świata, który dla potencjalnych czytelników może stać się ich własnym, a takim być nie powinien... Autorzy publikacji na łamach tego pisma kierują się w wielu przypadkach (nawet poza formami publicystycznymi) tak czytelną jednostronnością przekazu, że zaprzecza to podstawowym zasadom budowania komunikatu medialnego. Wręcz nie zmierzają do budowania relacji z czytelnikiem, a zmierzają w stronę narzucania „jedynie słusznego oglądu świata". Rodzić to może dwa podstawowe zagrożenia:
(1) rozbudzanie przekonania wśród potencjalnych adeptów dziennikarstwa, że nie tylko „pisać każdy może", ale i „weryfikacja faktów może być zbędna", ponieważ wystarczy użyć publicystyki, by być zwolnionym od odpowiedzialności za słowo i jego konteksty
(2) odwzorowywanie tego rodzaju podstaw wśród zespołów redakcyjnych innych czasopism, nie mających spójnie i jednoznacznie określonej linii programowej. To w rezultacie nie tylko „psucie dziennikarstwa" ale i ukazywanie go odbiorcom w formie karykaturalnej. Nie można więc się dziwić, że odbiorcy zaczynają stronić od mediów, zarzucającim (ogólnie rzecz ujmując) nie tylko mijanie się z normami etyczno-zawodowymi, ale i takie widzenie świata, jakie dla redakcji danego medium - w tym przypadku ZAGŁEBIARKI - wydaje się być najlepsze z możliwych. ZAGŁĘBIARKA to jedno z wielu na samym Śląsku. Pism o takim charakterze w kraju są tysiące i czynić mogą one podobne spustoszenie pojęciowe wśród czytelników, a szczególnie wśród potencjalnych adeptów dziennikarstwa. Tym bardziej, że tego rodzaju pisma dotykają materii niezwykle delikatnej,
a
  mianowicie sfery kultury.

Przemysław Mackaszwili (student DSW)

Patio TV jako alternatywa dla komercyjnych stacji muzycznych.

W referacie zostanie opisany sposób rekrutacji nowych dziennikarzy prowadzony przez Patio TV (Fabrykę Mediów) - sposób ich funkcjonowania, polityka działania i cele jakie próbują osiągnąć w najbliższym czasie.

Dr Joanna Mikosz (UŁ)

Niestandardowa reklama internetowa.

W dzisiejszych czasach liczba kierowanych do odbiorców informacji i internetowych przekazów reklamowych  ciągle  rośnie. Rynek reklamy online stanowi coraz większe źródło dochodów. Świadczą o tym zarówno rosnące wydatki na reklamę w Sieci, które zaczęły przekraczać kwoty wydawane na inne typy reklam, jak i coraz prężniej powstające i rozwijające się agencje reklamy specjalizujące się w tej materii. To, co jest główną siłą reklamy internetowej, to poza zasięgiem i nadal dość niskimi kosztami w porównaniu do tradycyjnych mediów, również możliwość wykorzystania wielu niestandardowych rozwiązań. Konieczność tworzenia niekonwencjonalnych projektów wynika z obecnej sytuacji na rynku reklamowym. Wprowadzanie nowatorskich form reklamowych jest więc odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

Mgr Aleksandra Osuch (UW)
 
Od Jazz Radia do www.radiojazz.fm.

Jazz Radia nie można już słuchać za pomocą radioodbiornika. Konsolidacja na rynku radiowym spowodowała, że stacja znikła z eteru. W 2008 roku została kupiona przez holding Eurozet. Zasiliła w ten sposób nową sieć Chili Zet, która oficjalnie rozpoczęła nadawanie 6 grudnia 2008 r. Przedmiotem zainteresowania i kupna nie był sam brand tylko atrakcyjne częstotliwości w Warszawie i Krakowie. Grupa byłych pracowników i współpracowników Jazz Radia założyła Fundację Popularyzacji Muzyki Jazzowej „EuroJazz” i w ramach działalności statutowej uruchomiła radio internetowe www.radiojazz.fm.
Co można powiedzieć po roku od tych wydarzeń o projekcie radia w internecie?

Mgr inż. Maciej Pańka (UMK)

Przyszłość telewizji interaktywnej w realiach akademickich.

Wykorzystanie interaktywnego przekazu wideo w edukacji nie jest już dzisiaj niczym nowym. Pierwsze eksperymenty w tym zakresie sięgają praktycznie samych początków istnienia telewizji, kiedy to profesjonalne studia nagraniowe umożliwiały nie tylko bierny, ale również czynny udział studentów
w przekazach wideo.
Wydaje się jednak, że prawdziwą rewolucję w tym zakresie przyniósł dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Współczesne rozwiązania techniczne znoszą bariery miejsca i czasu odbioru telewizji, umożliwiając niemalże nieograniczony dostęp do archiwów wideo zgromadzonych w sieci. Co więcej, ten dostęp nie musi już dzisiaj oznaczać jedynie odbioru biernego, ale umożliwia również aktywne uczestniczenie w wideo-zajęciach.
Na taką właśnie formę nowoczesnej edukacji zdecydowano się blisko dwa lata temu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uruchomiono system interaktywnej telewizji internetowej (http://tv.umk.pl). Początkowo miał on jedynie formę "nieśmiałego" eksperymentu. Dzisiaj jest już nie tylko jednym z najważniejszych na Uczelni narzędzi informacyjnych i promocyjnych, ale przede wszystkim stanowi podstawę szeroko rozumianej nowoczesnej edukacji. Niniejszy referat ma na celu przybliżenie ogólnych założeń oraz możliwości tego systemu, a także omówienie najważniejszych doświadczeń które UMK zdobyło w ciągu ostatnich dwóch lat rozwijania aplikacji.

Mgr Lesław Jakub Paździor (DSW)

Od kucharza Kuračka po Banian.tv – oryginalne pomysły na interaktywność w telewizji i ich zastosowania edukacyjne.

Telewizja próbuje wprowadzić interaktywność prawie od samego początku swego istnienia. Ciekawym, być może przełomowym przykładem był mało popularny, czeski serial telewizyjny z lat osiemdziesiątych „Przygody Świętopełka Kuraczka”. W trakcie każdego odcinka następowała stop-klata, w trakcie której na żywo prowadzono głosowanie „jaką to wg widzów decyzję powinien podjąć w danej sytuacji główny bohater?”.
Znacznie więcej pomysłów na interaktywność pojawiło się w czasach Internetu i telefonów komórkowych. Wiele z nich może mieć świetne zastosowanie w procesie dydaktycznym. Duże możliwości daje w tym względzie szwedzki projekt Banian.tv, oferując zarówno doskonałe możliwości techniczne jak i oryginalne pomysły
na zastosowania edukacyjne.

Mgr Adam Reczuch (UE we Wrocławiu)
 
Prawne i pozaprawne aspekty rozwoju usług audiowizualnych na terenie Unii Europejskiej w oparciu o koncepcję "telewizji bez granic".

Jako radca prawny, zainteresowany i badający obszar nowych mediów, przedstawię aspekty prawne i ekonomiczne związane z likwidacją barier w UE oraz uelastycznieniem regulacji co do nowych usług audiowizualnych w internecie oraz telefonach komórkowych, w tym takie zagadnienia jak: ochrona nieletnich, zapobieganie treściom rasistowskim, ukryta reklama etc. Próbą podsumowania referatu stanie się nakreślenie możliwych tendencji rozwojowych w budowie społeczeństwa informacyjnego i rola w tym procesie „telewizji bez granic”. 

Mgr Piotr Szumlewicz (UW)

Wykluczenie z sieci i w sieci.

W swoim wystąpieniu chcę zająć się różnymi formami władzy, które wiążą się z wdrażaniem technologii cyfrowych. Z jednej strony mam tu na myśli konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Dostęp do Internetu mają głównie mieszkańcy krajów rozwiniętych, a również w ich obrębie dominują użytkownicy młodzi, z dużych miast. Brak dostępu do sieci ogranicza możliwości partycypacji w życiu gospodarczym i politycznym.
Z drugiej strony chcę się skupić na formach władzy, kształtujących się w obrębie sieci. Będę mówić między innymi o reprodukcji w sieci stosunków władzy
ze świata "realnego", koncentrowaniu się na personalnych skandalach czy promowaniu „przedsiębiorczego” podejścia do gospodarki i relacji międzyludzkich. Działalność w sieci jest też zazwyczaj nieodpłatna i tym samym przyczynia się do oswojenia pracy za darmo.


Grzegorz Szurkowski (student DSW)

Telewizja dla każdego.

Prezentacja przedstawia kilka sposobów, dzięki którym można można uruchomić własną telewizję internetową. Zacznę od wykorzystania stron, które umożliwiają darmowe tworzenie kanału. Następnie pokażę, jak w prosty sposób można zamieścić na własnej stronie WWW materiały wideo zarchiwizowane na obcych serwerach. Przy dużym zapleczu finansowym można również postawić swój własny serwer i na nim zbudować telewizję. Zaprezentuję niezbędne
w tym celu narzędzia. Dzięki symulacji dowiemy się, jak to zrobić i która forma nadawania spełni nasze oczekiwania?

Dr Agnieszka Węglińska (DSW)

Jak nowe media zmieniły naturę informacji telewizyjnych?

Wzrost znaczenia nowych mediów w systemie społecznym jest współcześnie mocno zauważalny. Nie można już umniejszać wagi tego nowego aktora, ani lekceważyć jego oddziaływania na sferę publiczną i jej uczestników. Nowe technologie są : tańsze, bardziej dostępne, mobilne, interaktywne oraz egalitarne.  Warto zastanowić się nad zagadnieniem, jak nowe technologie informacyjno- komunikacyjne wpływają na pracę współczesnych dziennikarzy, na ile zmieniły one tradycyjny obieg informacji, czy wzrost znaczenia dziennikarstwa obywatelskiego prowadzi upadku mediów tradycyjnych, czy tez będzie kolejnym krokiem w ich rozwoju. W końcu, czy rozwój przekazów telewizyjnych online zagrozi telewizji tradycyjnej, czy też ją uzupełni.